HTML中input与textarea的区别

input元素是单行文本框;
textarea元素是多行文本框;


<input>元素

  1. 需要指定type类型为text;
  2. 设置size属性设置指定显示字符的长度(可视区域),value设置初始值,maxLength设置最大长度;
<input type="text" size="20" value="" maxLength="20">

<textarea>元素

  1. 使用<textarea></textarea>成对标签;
  2. 内容放置在<textarea></textarea>内容标签内;
  3. 使用row, col属性指定样式大小;
<textarea row="3" col="3">内容</textarea>

发表评论